Personuppgiftspolicy för Skuldra AB och tjänsten Skuldra

Personuppgiftspolicy för hantering av personuppgifter

Skuldra är en digital tjänst för att hjälpa skuldrådgivare att inhämta och behandla uppgifter om skuldsatta personers (nedan kallade ”klienter”) ekonomi. Denna personuppgiftspolicy gäller insamling och behandling av personuppgifter efter att klienterna har signerat fullmakt.

Dina personuppgifter är viktiga för oss

Din skuldrådgivare hos kommun/stadsförvaltning samlar in och behandlar personuppgifter med hjälp av Skuldra efter att du som klient har undertecknat fullmakt. Fullmakten utfärdas av skuldrådgivare i din kommun eller stadsdelskontor. Skuldra värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna personuppgiftspolicy förklarar varför samt hur uppgifter om dig samlas in och används för din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. För Skuldra är det viktigt att de personuppgifter du som klient anförtror oss hanteras på ett varsamt, ansvarsfullt, transparent och lagligt sätt.

Vem ansvarar för de uppgifter vi samlar in?

Din kommun/stadsförvaltning är personuppgiftsansvarig för Skuldras behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Skuldra AB är personuppgiftsbiträde. Ett personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning och ansvarar för att följa de riktlinjer avseende behandling och skydd av personuppgifter som personuppgiftsansvarig har satt upp. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa säkerhetskraven samt begränsningar och krav avseende överföring av personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Bilder och ljudupptagningar är också personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Varifrån kommer dina personuppgifter?

Den främsta källan till personuppgifter om dig är du själv och de uppgifter du lämnar till din skuldrådgivare/personuppgiftsansvarig samt de uppgifter din skuldrådgivare inhämtar efter tecknande av fullmakt. Personuppgifter kan också inhämtas från tredje part.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Kön
  • Adress och kontaktuppgifter
  • Skuldsättning
  • Ev. anteckningar du själv väljer att lämna

Cookies

I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande. En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet men innehåller ingen personinformation. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och endast används under den tid du surfar på sidan. Därefter raderas den. Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.

Hur länge sparar vi uppgifterna om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Skuldra och din utsedda skuldrådgivare kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Skuldras rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vilka kan vi dela dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter kommer enbart att delas med de på din kommun/stadsdelsnämnd som du givit fullmakt för att inhämta uppgifterna. All utlämning kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än de vi informerat dig om. Se mer information under rubriken: ” Vem ansvarar för de uppgifter vi samlar in?”

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES och endast av svenska företag eller företag inom EU.

Dina rättigheter

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Om du påträffar information om dig själv eller närstående personer som du av något skäl inte vill ska vara publicerad på Skuldras webbplats är vi tacksamma om du kontaktar oss via info@skuldra.nu Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, (tidigare Datainspektionen) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning.

Tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter och hur de behandlas.

Rättelse, radering eller begränsning: Du har rätt till rättelse av uppgifter som du anser är felaktiga. I vissa fall har du även rätt att få dina personuppgifter raderade. Dock gäller inte det om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga att behålla, exempelvis om lagen kräver att vi lagrar uppgifterna eller om uppgifterna behövs för att fullgöra ett avtal vi har med dig. Du har även rätt att begära att en behandling av personuppgifter begränsas under en kortare tid då vi utreder om eventuella felaktigheter.

Fullmaktens betydelse: Genom fullmakt har du en eller flera skuldrådgivare i uppdrag att företräda dig mot andra, t ex myndigheter och företag.

Dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontaktinformation

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till angiven adress nedan. Du kan också alltid kontakta Skuldra via vår hemsida om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter. Vi besvarar skriftligen till dig på din folkbokföringsadress. Du kan även kontakta din kommun/stadsdelsnämnd med eventuella frågor, synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Postadress

Skuldra AB
Fafnervägen 41 B 
182 66 Djursholm